กิจกรรม /

ประมวลภาพกิจกรรม

Creative Minds STEM Contest #1

จัดเมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมนักศึกษาช่วยงานสำหรับ Creative Minds STEM Contest

จัดเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 บุคคลทั่วไป วันที่ 30-31 ก.ค. 2565

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ. วันที่ 23-24 ก.ค. 2565

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 2 รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 9-10 ก.ค. 2565

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 1 พี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 2565

โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (ช่วงชั้นที่ 3) ตอน หุ่นยนต์สำรวจอวกาศ

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ดำเนินการจัดโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค. 2560...

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ดำเนินการจัดโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ...

โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (ช่วงชั้นที่ 2) ตอน รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ดำเนินการจัดโครงการโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ช่วงชั้นที่ 2...

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองส่งเสริมวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา”...

การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 มุมมองของสถานศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จัดอบรมเรื่อง "ความรู้และเทคนิคการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560...

การอบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กิจกรรม "อบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559...

KMUTNB STEM Camp 2016

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดค่าย "KMUTNB STEM Camp 2016" KMUTNB : ฉลาดคิด ทันโลก ทันวิทย์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการ "สะเต็มศึกษาเพื่อการศึกษา...

KMUTNB STEM FOR WORKS CAMP

สถาบันสหกิจศุึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มจพ. จัดโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS เมื่อวันที่ 21-27 ตุลาคม 2558...

โครงการพัฒนาสารสนเทศและบทเรียนออนไลน์

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้เป็นตัวแทนในการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเขตพระนครเหนือและจังหวัดนนทบุรี...