ประกาศ

Creative Minds STEM Contest #1 เป็นโครงการการแข่งขันนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา โดย KMUTNB STEM Education จะมุ่งเน้นและส่งเสริมโดยครอบคลุม 3 ด้าน 1) ด้านปัญญา ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงพร้อมการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ 2) ด้านความคิด ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และ 3) ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

Activities

Creative Minds STEM Contest #1

เป็นโครงการการแข่งขันนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา
จัดเมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

Activities

โครงการอบรมนักศึกษาช่วยงานสำหรับ Creative Minds STEM Contest

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 บุคคลทั่วไป วันที่ 30-31 ก.ค. 2565

Activities

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ. วันที่ 23-24 ก.ค. 2565

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สะเต็ม


ผู้บริหารศูนย์

รองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์
หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา