คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา

คณะกรรมการ

1. ศาตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง ที่ปรึกษา
4. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ปรึกษา
5. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ที่ปรึกษา
6. หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร รองประธานคณะกรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองประธานคณะกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์สมโภชน์ อิ่มเอิบ กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ปรียา ขุมทรัพย์ กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ศรีบุตร แววเจริญ กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศาส เอื้อใจ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริชัย จันทร์นิ่ม กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี กรรมการ
17. นายธีระ ภักดีวานิช กรรมการ
18. รองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
19. นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสิริวรรณ อยู่ผ่อง กรรมการและเผู้ช่วยลขานุการ
21. นางสาววันวิสาข์ ช่างบุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ