สาระน่ารู้

กรอบแนวคิดการพัฒนากำลังคนของประเทศ

ยุทธศาสตร์

หน่วยงานที่ดำเนินงานสะเต็ม


1. สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน)
2. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 17 โรงเรียน (รับผิดชอบเฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง)
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 24 โรงเรียน
4. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 118 โรงเรียน
6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนทั้งหมด 147 โรงเรียน (ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
7. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5 วิทยาลัย

แหล่งที่มา: การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560