ที่ปรึกษาและบุคลากรศูนย์ฯศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์

หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา


เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายสารสนเทศ


นางสาววันวิสาข์ ช่างบุ
นางสาวปรารถนา สัมพันธ์รัตนชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2291

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2235