ข่าวประชาสัมพันธ์

Creative Minds STEM Contest #1 เป็นโครงการการแข่งขันนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา โดย KMUTNB STEM Education จะมุ่งเน้นและส่งเสริมโดยครอบคลุม 3 ด้าน 1) ด้านปัญญา ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงพร้อมการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ 2) ด้านความคิด ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และ 3) ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
วันที่ 22 - 26 พ.ค. 2566

อ่านต่อ...


โครงการการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับสะเต็มศึกษา
รุ่นที่ 1 พี่เลี้ยง วันที่ 6 - 7 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 2 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 9 - 10 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ วันที่ 23 - 24 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 4 บุคคลทั่วไป วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565
อ่านต่อ...