วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านสะเต็มศึกษากับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานที่
4. เพื่อผลิตสื่อต้นแบบการเรียนรู้แบบ STEM และสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้แบบ STEM ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ STEM
6. เพื่อนำนวัตกรรมการศึกษาด้าน STEM มาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
7. เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาการศึกษาร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน