โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

       โครงการการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับการดำเนินงานทางด้านสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู นักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา มจพ. (KMUTNB STEM Education) มุ่งเน้น 3 ทิศทาง ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ (Robots) 2) อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of things) หรือ IoT และ 3) วิทยาศาสตร์ (Science) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ STEM จึงได้ทำการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเครื่องพิพม์พลาสติกสามมิติ การเขียนโปรแกรมแบบบล็อค และฝึกทักษะด้านวิศวกรรมจากแผงวงจรไมโครคอลโทรลเลอร์ Micro:bit เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

KMUTNB STEM Education มุ่งเน้นและส่งเสริมโดยครอบคลุม 3 ด้าน
1) ด้านปัญญา ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงพร้อมการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ
2) ด้านความคิด ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และ
3) ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

       การอบรมการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา มีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า-กลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ 3-D model การสั่งพิมพ์วัตถุผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ และทักษะการโค้ดดิ้งแบบบล็อคด้วย MicroBit

วิทยากร
ดร.ดนุชา ประเสริฐสม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสรตร์ มจพ.
ดร.ยืนยง นิลสยาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสรตร์ มจพ.
ผศ. ดร.ศิฬาณี นุขิตประสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ

ณ ศูนย์สะเต็ม ชั้น 5 อาคาร 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม


วันแรก

เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00ลงทะเบียน และพิธีเปิด
09.00 - 10.15การบรรยายเทคโนโลยีและการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติและการออกแบบโมเดลสามมิติด้วยสมการคณิตศาสตร์
10.15 - 10.30พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.30 - 12.00การบรรยายการสร้างนวัตกรรมสามมิติจากเครื่องพิมพ์สามมิติ
12.00 - 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30การฝึกปฏิบัติการออกแบบโมเดลสามมิติสำหรับนวัตกรรมสามมิติ
14.30 - 14.45พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00การฝึกปฏิบัติการออกแบบโมเดลสามมิติสำหรับนวัตกรรมสามมิติ (ต่อ)

วันที่สอง

เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00ลงทะเบียน
09.00 - 10.15การฝึกปฏิบัติการเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์บนอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดs
10.15 - 10.30พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.30 - 12.00การฝึกปฏิบัติการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นกับอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
12.00 - 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30การฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
14.30 - 14.45พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00การฝึกปฏิบัติการเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์บนอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำหรับชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
16.00 - 16.30พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

ชมภาพกิจกรรมและดาวน์โหลดวุฒิบัตร
รุ่นที่ 1 พี่เลี้ยง วันที่ 6 - 7 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 2 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 9 - 10 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ. วันที่ 23 - 24 ก.ค. 2565
รุ่นที่ 4 บุคคลทั่วไป วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565< กลับหน้าประกาศทั้งหมด