โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์สะเต็ม ชั้น 5 อาคาร 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รุ่นที่ 3 ปริญญาตรี มจพ. วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565

1   นายสุวิจักขณ์ พูลสวัสดิ์ วุฒิบัตร
2   นางสาวญาปกา เล็กนพรัตน์ วุฒิบัตร
3   นางสาวพรหมพร ฐิติภูมิเดชา วุฒิบัตร
4   นางสาวฐิติรัตน์ ฐิติภูมิเดชา วุฒิบัตร
5   นายรวีโรจน์ บริสุทธิ์ วุฒิบัตร
6   นางสาวปพิชญา ดีอินทร์ วุฒิบัตร
7   นางสาวสิริกาญจน์ โพธิ์เขียว วุฒิบัตร
8   นายชาณุกร สิงห์สุระ วุฒิบัตร
9   นายศิรพัชร์ พงศ์ธีรวศิน วุฒิบัตร
10   นายสิทธิภาค สุนทรวิภาค วุฒิบัตร
11   นายกฤตษณพงศ์ สวนโต วุฒิบัตร
12   นายสรวิชญ์ นันทาปิยะวรรณ วุฒิบัตร
13   นายนิติธร ศรีศักดา วุฒิบัตร
14   นายกันต์ดนัย อ่อนคำเหลือง วุฒิบัตร
15   นายกฤษฏิ์ สงวนชาติ วุฒิบัตร
16   นายณัทภพ เพียรธรรม วุฒิบัตร
17   นายธนัท ตันอึ้ง วุฒิบัตร