โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์สะเต็ม ชั้น 5 อาคาร 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รุ่นที่ 4 บุคคลทั่วไป วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565

1   นายทัตเทพ สุวรรณขำ วุฒิบัตร
2   นางสาวพรอุดม​ ทิมรอด วุฒิบัตร
3   นายกษิดิ์เดช ระดมเล็ก วุฒิบัตร
4   นายวีรชล เมฆสวัสดิ์ วุฒิบัตร
5   นายพิสิษฐ์ พิบูลศุภโรจน์ วุฒิบัตร
6   นายเริ่มรัฐ พิพัฒน์ภานุวิทยา วุฒิบัตร
7   นางสาวธรัญธร กวีธนกุล วุฒิบัตร
8   นางสาวนนธิฌา ทองสมบัติ วุฒิบัตร
9   นายวรุณ ศักดิ์ประภัสสร วุฒิบัตร
10   นางสาวกมลอร เดชประดิษฐ์ วุฒิบัตร
11   นายอนุภัทร คุ้มภัย วุฒิบัตร
12   นายสิรวิชญ์ สายแผลง วุฒิบัตร
13   นายสุวิลักษณ์ สุขโอภาศ วุฒิบัตร