โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา

โครงการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างนวัตกรรมสามมิติสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์สะเต็ม ชั้น 5 อาคาร 97
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รุ่นที่ 2 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565

1   นายอธิป พงศ์ธรกุลพานิช วุฒิบัตร
2   นายออนัช ณ วิเชียร วุฒิบัตร
3   นางสาววรินทร พลโย วุฒิบัตร
4   นายอินทนนท์ ปัญญาบัณฑิต วุฒิบัตร
5   นางสาวชัญญานุช สอดห่วง วุฒิบัตร
6   นายปภพวิชญ์ วิวัฒน์ชาญกิจ วุฒิบัตร
7   นายศุภากร​ ศิริคช วุฒิบัตร
8   นางสาวณัฐชนัน พูลสวัสดิ์ วุฒิบัตร
9   นายสุธีพุฒิ สถิรวุฒิพงศ์ วุฒิบัตร
10   นางสาวลาภิศรา ฉิมพัด วุฒิบัตร
11   นางสาวกณิกนันท์ คำไพ วุฒิบัตร
12   นางสาวโชติกานต์ ทองประเสริฐ วุฒิบัตร
13   นายพิศุรวีณ์ ทรัพย์ยิ่ง วุฒิบัตร
14   นางสาวกัลยรักษ์ อยู่ผ่อง วุฒิบัตร
15   นางสาวกัญญาณัฐ อบเชย วุฒิบัตร
16   นายศิวะแพทย์ โอชาพงศ์ วุฒิบัตร
17   นายญานภัทร ศักดี วุฒิบัตร
18   นายศุภวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ วุฒิบัตร
19   นายพีรณัฐท์ โพธิ์เงิน วุฒิบัตร
20   นายธนภัทร บุญสาร์ วุฒิบัตร