ประกาศ

ศูนย์สะเต็มศึกษา กำหนดจัดอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ตอน: หุ่นยนต์โลจิสติกส์พลังงานทางเลือก ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ...

กำหนดการจัดอบรมโครงการต่างๆ ของศูนย์สะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. โครงการอบรมกลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ระบบ STEM
2. โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์
3. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)
อ่านต่อ...

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM
อ่านต่อ...

โครงการสร้างต้นแบบ STEM Robotics (ปวช.)
อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

Activities

KMUTNB STEM Camp 2016

ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษา

Activities

การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 มุมมองของสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 มุมมองของสถานศึกษา"

Activities

การอบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน กิจกรรม "อบรมครูต้นแบบสะเต็มศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559

Activities

KMUTNB STEM Camp 2016

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดค่าย "KMUTNB STEM Camp 2016" KMUTNB : ฉลาดคิด ทันโลก ทันวิทย์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการ "สะเต็มศึกษาเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำหรับเครือข่ายโรงเรียนในเขตพระนครเหนือและจังหวัดนนทบุรี" 7 โรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สะเต็ม


ผู้บริหารศูนย์

รองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์
หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา