กำหนดการจัดอบรมโครงการต่างๆ ของศูนย์สะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560


1. โครงการอบรมกลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ระบบ STEM

       โครงการนี้จัดอบรมให้กับนักศึกษาของ มจพ. และผู้ที่สนใจ
       วันที่: 27-28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
       สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์


2. โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์

       โครงการจัดอบรมให้กับนักเรียนและครูที่ทำงานทางด้านสะเต็มศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด 12 แห่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
       ระดับประถมศึกษา (เฉพาะช่วงชั้นที่ 2) วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
       สถานที่ : ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.


3. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)

       โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น
       ช่วงชั้นที่ 1 จัดอบรมอาจารย์อาชีวะศึกษาของวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง 5 วิทยาลัย
       โดยกำหนดจัดในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น.
       สถานที่: ณ ห้อง 52-211 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       ช่วงชั้นที่ 2 จัดอบรมนักศึกษาอาชีวะของวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมทางวิชาการทั้ง 5 วิทยาลัย ดังนี้
             วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จัดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
             วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จัดที่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
             วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จัดที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
             วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จัดที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
             วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จัดที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี< กลับหน้าประกาศทั้งหมด