โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (ช่วงชั้นที่ 3)


โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)

จัดขึ้นวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

< กลับหน้าประกาศทั้งหมด