โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.

ตอน : หุ่นยนต์โลจิสติกส์พลังงานทางเลือก

       ศูนย์สะเต็มศึกษา กำหนดจัดอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ตอน: หุ่นยนต์โลจิสติกส์พลังงานทางเลือก ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ. ห้อง 96-912 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้


วันแรก : 19 สิงหาคม 2560

เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ
08.30-09.00ลงทะเบียน
08.55-09.00Dynamics Groupทีมงาน
09.00-09.10พิธีเปิดการอบรมรศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
09.10-10.00บรรยายพิเศษเรื่อง “STEM และความเชื่อมโยงหลักสูตร อาชีวศึกษา”ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
10.00-10.50บรรยายพิเศษเรื่อง “โลจิสติก และระบบลำเลียงอัตโนมัติ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
10.50-11.00พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00-12.00การออกแบบทางกลไกหุ่นยนต์โลจิสติกส์ และ WORK SHOP
(อาจารย์สุรเชษฐ์ อินเทียม อดีตแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย)
อ.สุรเชษฐ์ อินเทียม
12.00-13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30การออกแบบทางกลไกหุ่นยนต์โลจิสติกส์ และ WORK SHOPอ.สุรเชษฐ์ อินเทียม
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00การออกแบบระบบไฟฟ้าหุ่นยนต์โลจิสติกส์ และ WORK SHOPอ.สุรเชษฐ์ อินเทียม

วันที่สอง : 20 สิงหาคม 2560

เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ
08.30-08.55ลงทะเบียน
08.55-09.00Dynamics Groupทีมงาน
09.00-10.30การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โลจิสติกส์ และ WORK SHOPอ.ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โลจิสติกส์ และ WORK SHOPอ.ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล
12.00-13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30การประลองการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โลจิสติกส์อ.ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล
14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-14.50กิจกรรมการแข่งขันการลำเลียง โลจิสติกส์ ด้วยหุ่นยนต์อ.ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล
14.50-16.00สรุปโครงการ มอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

หมายเหตุ : หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์< กลับหน้าประกาศทั้งหมด