ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่มีชื่อว่า “STEM” ย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education หรือ สเต็มศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดหรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการทำงาน ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่รู้จักคิดตั้งสมมุติฐาน วางแผนหาแหล่งข้อมูล ทดสอบการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อการทำงานหรือแก้ปัญหา จากแนวคิดของการเรียนแบบ STEM การจัดเตรียมแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น เพื่อหาข้อมูลที่ช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ ถ้าต้องการนำการเรียนแบบ STEM มาใช้ ซึ่งแหล่งความรู้เหล่านี้อาจเป็นเอกสารตำรา เว็บไซต์ หรือแผนภูมิ หรือสื่อการเรียนการสอน
       สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ STEM มาสามโครงการ ซึ่งได้มีพัฒนากระบวนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบ STEM ในครั้งนี้จะเป็นการนำประสบการณ์ที่ผ่านมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

       1. เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM
       2. เพื่อเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มเป้าหมาย

       • อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM
       • ผู้ติดตามการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


การดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน              มีนาคม 2560 ถึง กันยายน 2560


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ได้อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM ที่ผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ได้
       2. ผู้ติดตามการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM ได้รับความรู้ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป< กลับหน้าประกาศทั้งหมด