สถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
โรงเรียนวัดวิมุตยารามสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี