ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ระดับ ปวช.

ตอน : หุ่นยนต์โลจิสติกส์พลังงานทางเลือก

ศูนย์สะเต็มศึกษา กำหนดจัดอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ตอน: หุ่นยนต์โลจิสติกส์พลังงานทางเลือก ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ. ห้อง 96-912 อาคาร 96
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (ช่วงชั้นที่ 3)

ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ การเรียนการสอนแบบ STEM เป็นการส่งเสริมการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 และ THAILAND 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิขาหลักสูตรแกนกลาง
อ่านต่อ


กำหนดการจัดอบรมโครงการต่างๆ ของศูนย์สะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการอบรมกลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ระบบ STEM
2. โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์
3. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)
อ่านต่อ


โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)

เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยสมองกลฝังตัว โดยจะนำนวัตกรรมการศึกษาด้าน “STEM” มาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา สำหรับนักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
อ่านต่อ


ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดนสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน ดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM เพื่อเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านต่อ


โครงการสร้างต้นแบบ STEM Robotics (ปวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการสร้างต้นแบบ STEM Robotics (ปวช.) เพื่อใช้เป็นสื่อต้นแบบการเรียนรู้แบบ STEM Robotics ในการบริการวิชาการสู่สังคม
อ่านต่อ


โครงการสร้างสื่อต้นแบบ STEM Robotics (3 ช่วงชั้น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการสร้างสื่อต้นแบบ STEM Robotics (3 ช่วงชั้น) เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์ STEM Robotics ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
อ่านต่อ


โครงการอบรมกลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ระบบ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมกลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้ระบบ STEM เพื่อสร้างสังคมเครือข่าย ผู้มีจิตอาสาในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานวิชาการเรียนรู้ STEM ด้านหุ่นยนต์ (STEM Robotics)
อ่านต่อ


โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (STEM Robotics)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดโครงการโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (STEM Robotics) เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ การเรียนการสอนแบบ STEM เป็นการส่งเสริมการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 และ THAILAND 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิขาหลักสูตรแกนกลาง
อ่านต่อ