การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองส่งเสริมวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียน วัดวิมุตยาราม และสถานศึกษาสังกัดกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ที่ได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการศึกษาระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในเครือข่ายให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21