โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (ช่วงชั้นที่ 2)
ตอน รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

       ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ดำเนินการจัดโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่บูรณาการวิชาต่างๆ อธิบายผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับแนวทาง และสามารถศึกษาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดมุมมองและความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อยกระดับความรู้ด้านหุ่นยนต์ของเยาวชนในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ และฝึกทักษะด้านวิศวกรรมให้แก่ เยาชนที่สนใจ ทั้งนี้การเรียนระบบ STEM โดยคิดคำนึงถึงวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรหลักของหลายๆ ประเทศ และสำหรับประเทศไทย ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการเปิดโลกแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต