KMUTNB STEM Camp 2016

       การจัดค่าย "KMUTNB STEM Camp" KMUTNB : ฉลาดคิด ทันโลก ทันวิทย์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการ "สะเต็มศึกษาเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเครือข่ายโรงเรียนในเขตพระนครเหนือและจังหวัดนนทบุรี" ให้กับ สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 7 โรงเรียน ในเดือน กันยายน 2559 ดังนี้
       วันที่ 1 กันยายน 2560 : โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
       วันที่ 6 กันยายน 2560 : โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
       วันที่ 8 กันยายน 2560 : โรงเรียนสตรีนนทบุรี
       วันที่ 15 กันยายน 2560 : โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
       วันที่ 16 กันยายน 2560 : โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
       วันที่ 22 กันยายน 2560 : โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
       วันที่ 27 กันยายน 2560 : โรงเรียนวัดลานนาบุญ
       ดำเนินการจัดโดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)