การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 มุมมองของสถานศึกษา

       ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จัดอบรมเรื่อง "ความรู้และเทคนิคการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากร